Assessorar

als seus membres en tots aquells assumptes que afectin l’interès general que representen.

Informar

sobre notícies d’interès dels Associats, com canvis en la legislació i en la normativa.

Fomentar

la organització de cursos i jornades de temàtiques d’interès dels associats.

Evaluar

les consultes de caràcter general, dictaminar, aconsellar i representar als socis.

Intervenir

en les qüestions que sorgeixin entre els socis, a petició raonada d’un d’ells i si així ho acorda el Comitè Directiu.

Fomentar

relacions amb les Administracions Públiques, Organitzacions privades i particulars i altres Organismes que puguin ser de l’interès general dels associats.

Relacionar-se

amb associacions o entitats afins, tant regionals com nacionals o internacionals previ acord de la Junta General, i en general fomentar el creixement de l’Associació, amb la incorporació de nous associats.

Participar

en els processos d’informació pública promoguts per les Administracions públiques, sobre assumptes relacionats amb l’activitat dels seus socis.

Representar

als associats, en el cas que sigui procedent i així ho acordi el Comitè Directiu, prèvia petició de l’interessat.

Preparar

la seva participació i designar representants en reunions, Convenis, Congressos, etc., tant de caràcter nacional com internacional.

En general,

tots els actes i gestions que siguin oportuns, per a la finalitat de l’associació i els seus socis, entre els que s’enumeren amb caràcter indicatiu i no limitatiu, els relacionats amb les següents matèries d’interès comú: aprovació i modificació de tarifes, reformes de les legislacions d’aigües, defensa i assessorament fiscals, intervenció en Convenis Col·lectius i Ordenances Laborals.